پرینت

لغو مصوبه ممنوعیت صادرات سیمان به کشور عراق

طبق مصوبه هيات وزيران عراق مقرر گرديد ممنوعيت صادرات سيمان به کشور عراق از ماه جولاي مطابق با دهم تيرماه اجرا شود ليکن طبق آخرين اخبار واصله طي جلسه اي با حضور نخست وزير عراق جناب آقاي نوري مالکي، مصوبه مذکور لغو گرديده است.


گيتي توانا سرپرست دفتر توسعه صادرات کالاي سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به خبر فوق توقف واردات سيمان به  عراق را محدوديتي کلي و شامل تمامي کشورهاي صادر کننده سيمان به عراق دانست و افزود: بنابر سياستهاي اتخاذ شده از سوي هيات وزيران عراق، در جهت ساماندهي به بازار سيمان و مديريت بهينه روند توليد، واردات و مصرف اين محصول معدني، واردات سيمان به آن کشور را به صورت کلي ممنوع کرده است.

وي خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هيات وزيران عراق مقرر گرديد ممنوعيت صادرات سيمان به کشور عراق از ماه جولاي مطابق با دهم تيرماه اجرا شود ليکن طبق آخرين اخبار واصله طي جلسه اي با حضور نخست وزير عراق جناب آقاي نوري مالکي، مصوبه مذکور لغو گرديده است.

وي در ادامه افزود: سازمان توسعه تجارت ايران بعنوان متولي امر توسعه صادرات کشور و در راستاي تحقق سياستگذاري هاي صادراتي نظام، همواره بر عدم متمرکز و اتکا به بازار محدود صادراتي تاکيد داشت چرا که متکي بودن به بازار محدود در صادرات، صادرکنندگان را با ريسک جدي ناشي از تغيير سياستهاي تجاري بازارهاي هدف مواجه خواهد ساخت.

توانا گفت: بر اين اساس در سال جاري وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران طي انعقاد تفاهم نامه اي دو جانبه با انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان بعنوان تشکل تخصصي صنعت سيمان کشور ، اختيارات تعريف شده اي را در جهت سازماندهي فعاليتهاي صادراتي به منظور دستيابي به مجموعه اي از بازارهاي متنوع و قابل اتکا به انجمن مذکور محول ساخت تا با اهتمام تشکل بعنوان نماينده توليدکنندگان و صادرکنندگان سيمان کشور و حمايت بخش دولتي مشتمل بر سازمان ها ومراجع ذيربط چشم انداز پيش بيني شده توسعه صنعت سيمان کشور خصوصا از جنبه صادرات به بهترين نحو ممکن حاصل گردد.

 منبع : سازمان توسعه تجارت ایران