شماره حساب:  0301670929003

شماره کارت:  6037997106339436

بانک:  ملی ایران

صاحب حساب: محسن شهرابی فراهانی